Lyijytuotteita koskeva lainsäädäntö muuttui – mitä käyttäjien ja jälleenmyyjien pitää huomioida?

Lyijytuotteitakin koskevat EU:n REACH- ja CLP-kemikaaliasetukset ovat viime vuosina päivittyneet. Muutokset vaikuttavat käytännön tasolla lyijytuotteiden maahantuojien, jälleenmyyjien ja loppukäyttäjien arkeen. Tässä blogissa vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin, joita asiakkaillamme on lyijypitoisten kemikaalituotteiden käyttörajoituksiin, merkintöihin ja muihin säädöksiin liittyen.

Lyijytuotteiden hankinnassa ja toimittajan valinnassa on hyvä pysähtyä miettimään, mitkä EU:n kemikaaliasetusten velvoitteet kutakin osapuolta koskevat. Jos velvollisuudet jäävät epähuomiossa täyttämättä, voi lopputuloksena olla vaikkapa kallis tuotteen takaisinveto, josta koituu sekä kuluja että mainehaittaa. Pahimmillaan loppukäyttäjille voi aiheutua suurikin turvallisuushaitta, jos he eivät käytä tuotetta asianmukaisesti tai eivät ole saaneet oikeaa ohjeistusta.

Jos tilaat pehmeä- ja kovajuotteita tai muita lyijyä sisältäviä kemikaalituotteita EU:n ulkopuolelta, toimit silloin maahantuojana ja sinua koskevat maahantuojan velvollisuudet. Tämä on hyvä pitää mielessä esimerkiksi tilatessasi lyijyjuotteita ulkomaalaisista verkkokaupoista.

Kun tilaat tuotteet maahantuojan kautta, silloin maahantuoja huolehtii vastuista, jotka ulkomailta tilattaessa muutoin jäisivät sinun yrityksesi hoidettavaksi. Masino tuo Suomeen lyijyä sisältäviä tuotteita, kuten pehmeä- ja kovajuotteita sekä metalleja. Maahantuojana kannamme vastuumme tuotteiden, tuotemerkintöjen ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Voit käyttää tuotetta turvallisesti ja luottavaisin mielin, kun tuote on sitä mitä pitää ja turvallisuusmerkinnät ovat ajantasaiset.


 

Mitä vastuita on lyijyä sisältävien kemikaalituotteiden maahantuojalla?

Maahantuoja tekee kemikaali-ilmoituksen TUKESin ylläpitämään Kemidigi-palveluun. EU-maahantuonnin kohdalla maahantuoja rekisteröi tuotteen REACH-asetuksen mukaisesti myös Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Maahantuoja huomioi myös kansallisen lainsäädännön tarvittavilta osin.

Tuotteen valmistaja on lähtökohtaisesti vastuussa käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta. Maahantuoja huolehtii käyttöturvallisuustiedotteen käännättämisestä tuontimaan kansalliselle kielelle. Maahantuoja toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen tuotteen tilaajalle vähintään ensimmäisen toimituksen yhteydessä ja aina käyttöturvallisuustiedotteen päivittyessä.

Myös seoksista, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät tiettyjä vaarallisia aineita määritettyinä pitoisuuksina, on maahantuojan toimitettava käyttöturvallisuustiedote pyydettäessä.

Maahantuoja huolehtii käyttöturvallisuustiedotteen käännätyksen maan viralliselle kielelle, jos valmistaja ei sitä ole tehnyt. Käyttöturvallisuustiedote pitää Suomessa olla suomeksi ja tarvittaessa ruotsiksi. Varotusetiketin tiedot tulee olla Suomessa aina sekä suomeksi että ruotsiksi.

Maahantuojan tulee noudattaa REACH-asetuksen ainerajoituksia. Maahantuoja ei saa myydä eikä luovuttaa lyijyä sisältäviä kemikaalituotteita kuluttajille. Maahantuoja tiedottaa kiellosta myös jakeluketjun jälleenmyyjiä.

 

Mitä vastuita on lyijyä sisältävien kemikaalituotteiden jakelijalla?

Jakelija ei saa myydä eikä luovuttaa lyijyä sisältäviä kemikaalituotteita kuluttajille. Loppukäyttäjä voi todistaa y-tunnuksella tai alan tutkintotodistuksella, että lyijytuotteet tulevat ammattikäyttöön.

Jos tuote on saanut vaaraluokituksen, jakelija saa maahantuojalta tuotteen mukana käyttöturvallisuustiedotteen. Jakelijan tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedote eteenpäin tuotteen loppukäyttäjälle.

Jos koko tuote ei ole saanut vaaraluokitusta, vaan se sisältää tiettyjä vaarallisia aineita määritettyinä pitoisuuksina, maahantuoja toimittaa tuotteesta käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan sitä pyytäessä. Jakelijan kannattaa aina pyytää käyttöturvallisuustiedote, jotta se on saatavilla heti, jos jakelijan omat asiakkaat sitä pyytävät.

Jakelijan tulee lukea tuotteen varoitusetiketti ja käyttöturvallisuustiedote. Hänen kuuluu tietää, millaisesta tuotteesta on kyse, onko tuote vaaraluokiteltu, ja millä tavalla se on vaarallinen. Käyttöturvallisuustiedote tulee säilyttää asianmukaisesti.

Jakelijan tehtävä on lyijyä sisältävän kemikaalituotteen vastaanottaessaan varmistaa, että tuotteen säilytys, käsittely ja kuljetus tapahtuu käyttöturvatiedotteen ja varoitusetikettien ohjeiden mukaan. Varmista esimerkiksi, vaaditaanko tuotteen kuljetukseen kuljetusyhtiöltä vaarallisten aineiden kuljetuslupaa.

 

Mitä vastuita on lyijyä sisältävien kemikaalituotteiden loppukäyttäjällä?

Loppukäyttäjän tulee perehtyä tuotteeseen ja sen mukana toimitettaviin tietoihin. Hänen kuuluu tietää, millaisesta tuotteesta on kyse, onko tuote vaaraluokiteltu, ja millä tavalla se on vaarallinen.

Tuotteiden mukana toimitettavat käyttöturvallisuustiedotteet tulee säilyttää asianmukaisesti ja niihin tulee tutustua huolella. Työpaikan kemikaaliluettelo tulee pitää ajan tasalla, ja siinä pitää olla merkittynä, onko kustakin aineesta olemassa käyttöturvatiedote.

Loppukäyttäjän tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteen sekä varoitusetikettien ohjeita. Tämä vaatii sitä, että muun muassa tuotteen käyttöön, säilytykseen ja kuljettamiseen liittyvät olosuhteet tarkistetaan vastaamaan käyttöturvallisuustiedotteen ja varoitusetikettien vaatimuksia.

Jos käyttöturvallisuustiedotteessa on altistumisskenaarioita, loppukäyttäjällä on velvollisuus verrata työpaikan käyttöä, toimintaolosuhteita ja riskinhallintatoimia altistumisskenaarioihin. Vertailusta tulee laatia dokumentti, josta käy ilmi, että työpaikalla käytetään tuotetta siten kuin se on turvallisesti tarkoitettu käytettäväksi.

Loppukäyttäjän on pyydettäessä todistettava jakelijalle tai maahantuojalle, että lyijytuotteet tulevat ammattikäyttöön.


 

Mitä lyijyn myyntikielto kuluttajille käytännössä tarkoittaa?

CLP-asetuksen muutoksen myötä lyijy sai harmonisoidun luokituksen koko EU:n alueella. Lyijy on luokiteltu lisääntymisvaaralliseksi. REACH-asetuksen ainerajoituksissa on kielletty kategorian I lisääntymisvaarallisten aineiden myyminen ja luovuttaminen kuluttajakäyttöön.

Lyijyä sisältäviä kemikaalituotteita ei saa enää myydä kuluttajille ollenkaan. Niitä ei myöskään saa luovuttaa maksutta käyttöön. Esimerkiksi lyijyä sisältävää juotostinaa on luvallista myydä EU:n alueella ainoastaan ammattikäyttöön.

Jakelijoiden tehtävä on valvoa, ettei lyijyä sisältäviä tuotteita myydä muuhun kuin ammattilaiskäyttöön. Myytäessä muille kuin alalle rekisteröidyille yrityksille, voi todisteeksi ammattilaisuudesta pyytää esimerkiksi todistusta alan tutkintoon johtaneesta koulutuksesta.

Lyijyllä on lisäksi muita rajoituksia EU:n kemikaali- ja tuotelainsäädännön alla. Sen käyttö on muun muassa jo entuudestaan kielletty kuluttajille myytävissä esineissä, joita lapset voivat laittaa suuhun. Lyijyn käyttöä on lisäksi rajoitettu myytävissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.


 

Mistä tuotteen vastaanottaja voi tietää, onko tuotteen maahantuoja tai jakelija hoitanut velvoitteensa?

Euroopan kemikaaliviraston eli ECHAn kemikaalitietopankissa on ajantasaista tietoa kemikaaleista ja niiden lainsäädännön alaisesta statuksesta. Muun muassa lyijyä koskevat rajoitukset ja ajantasaiset luokitukset löytyvät sieltä. Lyijytuotteen ja käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajat voivat halutessaan tarkistaa, onko heille toimitettu tieto ajantasaista.

 

Käyttöturvallisuustiedotteesta ja tuotepakkausten varoitusetiketeistä kannattaa tarkastaa muutama asia:

  • Käyttöturvallisuustiedotteen päiväys. Vuonna 2015 tuli uusia vaatimuksia käyttöturvallisuustiedotteen muodolle. Samalla aiempien aine- ja seosdirektiivien mukaisten vaaraluokitusten siirtymäajat umpeutuivat. Jos käyttöturvallisuustiedotteen päiväys on tätä vanhempi, on todennäköistä, ettei uusimpia vaatimuksia ja tarkentunutta luokitustietoa ole otettu huomioon.

  • Nykyiset H- ja P-lausekkeet. Vanhan aine- ja seosdirektiivin mukaiset luokitukset, eli niin sanotut R- ja S-koodit, ovat poistuneet käytöstä. Nyt käytössä ovat CLP-asetuksen mukaiset H-lausekkeet eli vaaralausekkeet sekä P-lausekkeet eli turvalausekkeet. Käyttöturvallisuustiedotteista lausekkeet löytyvät kohdista 2.1. ja 2.2. tai 3.1. ja 3.2.

  • Visuaaliset vaaramerkit. Kun turva- ja vaaralausekkeet muuttuivat, näkyvin muutos on visuaalisten vaarapiktogrammien vaihtuminen. Oranssilla pohjalla olevia mustia vaaramerkkejä ei saa olla enää lainkaan. Niiden tilalle tulivat valkopohjaiset punareunaiset vaaramerkit.

  • Käytetty kieli. CLP-asetuksen mukaan tulee Suomessa markkinoitavissa tuotteissa olla varoitusetiketit sekä suomeksi että ruotsiksi. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan suomeksi ja tarvittaessa ruotsiksi. Kun kieli on selkeää ja ymmärrettävää suomen tai ruotsin kieltä, voi se osaltaan olla merkki siitä, että maahantuoja on ottanut vastuunsa vakavasti.

 

EU:n kemikaalilainsäädännön muutosten mukaisesti olemme Masinolla toteuttaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme päivittäneet kaikkien varoitusetikettiä vaativien, lyijyä sisältävien tuotteidemme varoitusetiketit muun muassa rajoitusehtojen mukaisella merkinnällä, sekä tarkistaneet luokitus- ja varoitustiedot harmonisoitua luokitusta vasten.

  • Olemme päivittäneet lyijyä sisältävien tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet muun muassa rajoitustietojen ja lisämerkintöjen osalta, sekä toimittaneet päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet lainsäädännön mukaisesti asiakkaillemme.

  • Olemme tiedottaneet toimitusketjumme jakelijoita lyijyn ja lyijyä sisältävien tuotteiden rajoittamisesta vain ammattikäyttöön.

  • Olemme tarkistaneet sisäiset käytäntömme lyijyä sisältävien tuotteidemme osalta; Masino Fastening Oy myy edelleen tuotteita vain ammattikäyttöön ja rekisteröidyille yrityksille, mutta pitää myös osaltaan huolen siitä, että olennainen turvallisuustieto kulkeutuu toimitusketjussa eteenpäin jatkossakin.

 

Lue lisää Masino Fasteningista.

Tutustu Masinon juotostekniikan tuotteisiin.

Kaikki blogit

Asiantuntijoidemme näkemyksiä ja vinkkejä