Banner Pattern / Kuosikuva

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Masino Group Oy ”Masino” (ml. kaikki Masino-konsernin tytäryritykset)

Kärkikuja 3, 01740 Vantaa

+358 10 8345 500

tietosuoja@masino.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jatta Pyhäjoki

Masino Group Oy, Kärkikuja 3, 01740 Vantaa

+358 10 8345 500

tietosuoja@masino.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut etumme (esim. asiakassuhteen ylläpitoon liittyen), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Masinon

 1. tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen
 2. tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita
 3. asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen
 4. markkinointi
 5. lakien ja sopimusvelvoitteiden sekä asiakaslupausten täyttäminen
 6. raporttien laatiminen Masinon sisäiseen käyttöön
 7. muut tarkoitukset: käsittelemme henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn.

Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja itse ja hyödynnämme käsittelyssä myös suomalaisia ja kansainvälisiä alihankkijoitamme.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja, kuten

 • rekisteröidyn perustiedot (mm. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta)
 • rekisteröityä yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (esim. yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet),
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot (esim. tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, käyty yhteydenpito, maksutiedot),
 • rekisteröidyn käyttämää tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot (esim. IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste sekä evästeet (cookies),
 • tieto tapahtumista, joihin rekisteröity osallistuu (esim. tieto tapahtumailmoittautumisiin ja laskutukseen)
 • tieto liittyen rekisteröityä henkilöä koskevaan markkinointikieltoon
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot (esimerkiksi lisätietopyyntö tuotteesta tai palvelusta)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan tulevaan tai jo olemassa olevaan asiakassuhteeseen perustuen. Voimme kerätä ja päivittää henkilö- ja yritystietoja aiemmin kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja muilta luotettavilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella, sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Masino ei luovuta rekisterin tietoja konserniyhtiöidensä ulkopuolisille tahoille. Henkilötiedot tallennetaan ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta näiden palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperimuodossa olevia rekisterin tietoja säilytetään Masinon toimitiloissa, joihin on pääsy vain Masinon omilla työntekijöillä. Tiloissa liikkuvia henkilöitä seurataan kulunvalvonnan kautta. Tilat on lukituksen lisäksi murtosuojattu.

Sähköisessä muodossa oleviin henkilötietoihin on pääsy rajatulla joukolla työntekijöitä eli niillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma tunnus ja salasana järjestelmään.

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Masino säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti huomioiden sovellettava lainsäädäntö. Lisäksi huolehdimme kohtuullisista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa, ettei rekisteröidyistä säilytetä tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ja oikaisemme tai hävitämme sellaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa markkinointiin. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Masinon ja rekisteröidyn asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Masino voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä vain laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröity voi toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle osoitteeseen tietosuoja@masino.fi.

Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme ne internetsivuillemme ja merkitsemme päivityksen ajankohdan.

Päiväys

15.5.2018